Науковці КПІ ім.Ігоря Сікорського в Google Scholar
Головна Про сайт Кафедри Факультети Гістограма Кафедр Гістограма Факультети Кафедри факультетів/інститутів

Основні можливості системи:


1. Відображуються дані Google Scholar ( присутність, цитованість та Н-індекс ) співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які створили свої кабінети;
2. Надаються сумарні дані параметрів Google Scholar підрозділів (факультетів/інститутів та кафедр);
3. Надано можливість отримання даних для відображення у Excel;
4. Будуються гістограми рейтингу кафедр та факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського,
5. Будуються гістограми кафедр у межах факультетів/інститутів;
6. Автоматично визначаються співробітники, які не вірно ввели свої дані при створенні кабінетів у Google Scholar (позначення зроблено червоним кольором);
7. Система періодично парсит (переглядає) дані Google Scholar і поновлює базу системи.

Список сайтів навчально-наукових підрозділів НТУУ «КПІ»

1 2 4 5 6 7 9
ВПІ ВПІ Видавничо-поліграфічний інститут ВПІ Institute of Printing and Publishing VPI http://vpi.kpi.ua
ВПІ ВПІ-к Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ ВСР Department of Publishing Studies VSR http://vsr.vpi.kpi.ua
ВПІ ВПІ-к Кафедра графіки ВПІ КГ Department of Graphic Arts KG http://graf.vpi.kpi.ua
ВПІ ВПІ-к Кафедра репрографії ВПІ КР Department of Reprography KR http://repro.kpi.ua
ВПІ ВПІ-к Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ МАПВ Department of Printing Machines and Automated Complexes MAPV http://mapv.vpi.kpi.ua
ВПІ ВПІ-к Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ ОВПК Department of Publishing Management, Printing and Bookselling OVPK http://ovpk.vpi.kpi.ua
ВПІ ВПІ-к Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ ТПВ Department of Printing Technology TPV http://tpv.vpi.kpi.ua
ЗФ ЗФ Зварювальний факультет ЗФ Faculty of Welding ZF http://weld.kpi.ua
ЗФ ЗФ-к Кафедра електрозварювальних установок ЗФ ЕЗУ Department of Electric Welding Installations EZU http://ezu.kpi.ua
ЗФ ЗФ-к Кафедра зварювального виробництва ЗФ ЗВ Department of Welding Technology ZV http://zv.kpi.ua
ЗФ ЗФ-к Кафедра інженерії поверхні КІП Department of Surface Engineering IP http://ip.kpi.ua
ІЕЕ ІЕЕ Інститут енергозбереження та енергоменеджменту ІЕЕ Institute of Energy Saving and Energy Management IEE http://iee.kpi.ua
ІЕЕ ІЕЕ-к Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ АУЕК Department of Automation Control of Electrotechnical Systems AUEK http://auek.kpi.ua
ІЕЕ ІЕЕ-к Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ ГБ Department of Geomechanics and Geoengineering GB http://geobud.kpi.ua
ІЕЕ ІЕЕ-к Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ ЕМОЕВ Department of Electromechanical Equipment of Energy Consuming Industries EMOEV http://emoev.kpi.ua
ІЕЕ ІЕЕ-к Кафедра електропостачання ІЕЕ ЕП Department of Electricity Supply EP http://ep.kpi.ua
ІЕЕ ІЕЕ-к Кафедра інженерної екології ІЕЕ ІЕ Department of Engineering Ecology IE http://ecology.kpi.ua
ІЕЕ ІЕЕ-к Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ ОППЦБ Department of Labor protection, industrial and civil safety OPCB http://opcb.kpi.ua
ІЕЕ ІЕЕ-к Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ ТЕ Department of Heat Engineering and Energy Saving TE http://te.kpi.ua
ІПСА ІПСА Навчально-науковий комплекс 'Інститут прикладного системного аналізу' ННК ІПСА Educational-Scientific Complex “Institute for Applied System Analysis” IASA http://iasa.kpi.ua
ІПСА ІПСА-к Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА ММСА Department of Mathematical Methods of System Analysis MMSA http://mmsa.kpi.ua
ІПСА ІПСА-к Кафедра системного проектування ІПСА СП Department of System Design SP http://cad.kpi.ua
ІСЗЗІ ІСЗЗІ Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації ІСЗЗІ Institute of Specialized Communication and Information Security ISZZI http://iszzi.kpi.ua
ІСЗЗІ ІСЗЗІ-к Кафедра військової підготовки КВП Department of Military Training KVP http://fvp.kpi.ua
ІСЗЗІ ІСЗЗІ-к Спеціальна кафедра №1 ІСЗЗІ 'Застосування засобів криптографічного та технічного захис СК1 ЗЗКТЗІ Department of Exploitation of Cryptographic and Technical Means of Information Security CK1 http://ck1.iszzi.kpi.ua
ІСЗЗІ ІСЗЗІ-к Спеціальна кафедра №2 ІСЗЗІ 'Управління та тактико-спеціальної підготовки' СК2 УТСП Department of Management and Special Tactical Training CK2 http://ck2.iszzi.kpi.ua
ІСЗЗІ ІСЗЗІ-к Спеціальна кафедра №3 ІСЗЗІ 'Застосування засобів спеціальних телекомунікаційних сист СК3 ЗЗСТС Department of Special Telecommunications Systems Means Exploitation CK3 http://ck3.iszzi.kpi.ua
ІСЗЗІ ІСЗЗІ-к Спеціальна кафедра №4 ІСЗЗІ 'Теоретичних основ експлуатації засобів спеціальних телекс СК4 ТОЕЗСТС Department of Theoretical Fundamentals of Special Telecommunications Systems Means Exploitation CK4 http://ck4.iszzi.kpi.ua
ІСЗЗІ ІСЗЗІ-к Спеціальна кафедра №5 ІСЗЗІ 'Застосування спеціальних автоматизованих інформаційних СК5 3САІСТ Department of Cyber Security and Information systems and Technologies Exploitation CK5 http://ck5.iszzi.kpi.ua
ІТС ІТС Інститут телекомунікаційних систем ІТС The Institute of Telecommunication Systems ITS http://its.kpi.ua
ІТС ІТС-к Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС КІТМ Department of Information Communications Networks ITM http://its.kpi.ua/itm
ІТС ІТС-к Кафедра телекомунікацій ІТС ТК Department of Telecommunications TK http://its.kpi.ua/tk
ІТС ІТС-к Кафедра телекомунікаційних систем ІТС ТС Department of Telecommunication Systems TS http://its.kpi.ua/ts
ІФФ ІФФ Інженерно-фізичний факультет ІФФ Faculty of Physical Engineering IFF http://iff.kpi.ua
ІФФ ІФФ-к Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ ВМПМ Department of High Temperature Materials and Powder Metallurgy VMPM http://compnano.kpi.ua
ІФФ ІФФ-к Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів ЛВЧКМ Department of Ferrous and Non-ferrous Metals Foundry LVCHKM http://foundry.kpi.ua
ІФФ ІФФ-к Кафедра металознавства та термічної обробки МТО Department of Metal Science and Heat Treatment MTO http://mto.kpi.ua
ІФФ ІФФ-к Кафедра фізики металів ІФФ ФМ Department of Physics of Metals KPM http://kpm.kpi.ua
ІФФ ІФФ-к Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІФФ ФХОТМ Department of Physical and Chemical Fundamentals of Metals Technology FHOTM http://fhotm.kpi.ua
ІХФ ІХФ Інженерно-хімічний факультет ІХФ Faculty of Chemical Engineering IHF http://ihf.kpi.ua
ІХФ ІХФ-к Кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ АХВ Department of Automation of Chemical Productions AHV http://ahv.kpi.ua
ІХФ ІХФ-к Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ ЕРП Department of Ecology and Plant Polymers Technology ERP http://eco-paper.kpi.ua
ІХФ ІХФ-к Кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ МАХНВ Department of Machines and Apparatus of Chemical and Oil Refinery Productions MAHNV http://ci.kpi.ua
ІХФ ІХФ-к Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ ХПСМ Department of Chemical, Polymer and Silicate Engineering CPSM http://cpsm.kpi.ua
ММІ ММІ Механіко-машинобудівний інститут ММІ Institute of Mechanical Engineering MMI http://mmi.kpi.ua
ММІ ММІ-к Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ ДММОМ Department of Dynamics and Strength of Machines and Strength of Materials DMMOM http://mmi-dmm.kpi.ua
ММІ ММІ-к Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ ІТМ Department of Integrated Mechanical Engineering ITMMMI http://itm.kpi.ua
ММІ ММІ-к Кафедра конструювання верстатів та машин ММІ КВМ Department of Design of Machine Tools and Machines KVM http://kvm.kpi.ua
ММІ ММІ-к Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ ЛТФТТ Department of Laser Systems and Physical Technologies LTFT http://ltft.kpi.ua
ММІ ММІ-к Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ МПМРП Department of Mechanics of Material Plasticity and Resource Saving Processes MPMRP http://mpm-rp.kpi.ua
ММІ ММІ-к Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотронік ММІ ПГМ Department of Applied Hydro-Aeromechanics and Mechatronics PGM http://pgm.kpi.ua
ММІ ММІ-к Кафедра прикладної механіки ММІ ПМ Department of Applied Mechanics PM http://mmi-pm.kpi.ua
ММІ ММІ-к Кафедра технології машинобудування ММІ ТМММІ Department of Manufacturing Engineering TMMMI http://tm-mmi.kpi.ua
ПБФ ПБФ Приладобудівний факультет ПБФ Faculty of Instrumentation Engineering PBF http://pbf.kpi.ua
ПБФ ПБФ-к Кафедра виробництва приладів ПБФ ВП Department of Instrumentation Design and Engineering VP http://kafvp.kpi.ua
ПБФ ПБФ-к Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ НАЕПС Department of Scientific, Analytical and Ecological Instruments and Systems NAEPS http://naeps.kpi.ua
ПБФ ПБФ-к Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ ООЕП Department of Optical and Optoelectronic Instruments OOEP http://ooep.kpi.ua
ПБФ ПБФ-к Кафедра приладобудування ПБФ ПБ Department of Instrument Making PB http://kaf-pb.kpi.ua
ПБФ ПБФ-к Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ ПСНК Department of Non-Destructive Testing Instruments and Systems PSNK http://psnk.kpi.ua
ПБФ ПБФ-к Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ ПСОН Department of Orientation and Navigation Instruments and Systems PSON http://kafpson.kpi.ua
РТФ РТФ Радіотехнічний факультет РТФ Faculty of Radio Engineering RTF http://rtf.kpi.ua
РТФ РТФ-к Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ КІВРА Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment KIVRA http://kivra.kpi.ua
РТФ РТФ-к Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ РTПС Department of Radio Engineering Devices and Systems RTPS http://rtps.kpi.ua
РТФ РТФ-к Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ РОС Department of Radio Reception and Processing of Signals ROS http://ros.kpi.ua
РТФ РТФ-к Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ ТОР Department of Theoretical Foundations of Radio Engineering TOR http://tor.kpi.ua
ТЕФ ТЕФ Теплоенергетичний факультет ТЕФ Faculty of Heat and Power Engineering TEF http://tef.kpi.ua
ТЕФ ТЕФ-к Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ АЕСІІТФ Department of Nuclear Power Stations and Engineering Thermal Physics AESIITF http://aesiitf.kpi.ua
ТЕФ ТЕФ-к Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ АПЕПС Department of Automation of Power Processes and Systems Engineering APEPS http://apeps.kpi.ua
ТЕФ ТЕФ-к Кафедра автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ АТЕП Department of Automation of Heat and Power Engineering Processes ATEP http://atep.kpi.ua
ТЕФ ТЕФ-к Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ ТЕУТта АЕС Department of Cogeneration Installations of Thermal and Nuclear Power Plants TES http://tes.kpi.ua
ТЕФ ТЕФ-к Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ ТПТ Department of  Theoretical and Industrial Heat Engineering TPT http://tpt.tef.kpi.ua
ФАКС ФАКС Факультет авіаційних і космічних систем ФАКС Faculty of Aerospace Systems FAKS http://faks.kpi.ua
ФАКС ФАКС-к Кафедра автоматизації експериментальних досліджень ФАКС АЕД Department of Automatization of Experimental Researches AED http://aed.kpi.ua
ФАКС ФАКС-к Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС ІВТ Department of Information and Measuring Technique IVT http://imt.kpi.ua
ФАКС ФАКС-к Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС ПСКЛА Department of Aircraft Control Devices and Systems PSKLA http://pskla.kpi.ua
ФАКС ФАКС-к Кафедра теоретичної механіки ФАКС ТМ Department of Theoretical Mechanics TM http://tm.kpi.ua
ФБМІ ФБМІ Факультет біомедичної інженерії ФБМІ Faculty of Biomedical Engineering FBMI http://fbmi.kpi.ua
ФБМІ ФБМІ-к Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ББЗЛ Department of Biosecurity and Health BBZL http://bbzl.fbmi.kpi.ua
ФБМІ ФБМІ-к Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ БМІ Department of Biomedical Engineering BMI http://bmi.fbmi.kpi.ua
ФБМІ ФБМІ-к Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ БМК Department of Biomedical Cybernetics BMC http://bmc.fbmi.kpi.ua
ФБМІ ФБМІ-к Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ СВ Department of Sports Improvement SV http://sport.fbmi.kpi.ua
ФБМІ ФБМІ-к Кафедра фізичного виховання ФБМІ ФВ Department of Physical Education FV http://fv.fbmi.kpi.ua
ФБТ ФБТ Факультет біотехнології і біотехніки ФВТ Faculty of Biotechnology and Biotechnics FBT http://biotech.kpi.ua
ФБТ ФБТ-к Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ БТІ Department of Bioengineering and Biotechnics BTI http://bioengineering.kpi.ua
ФБТ ФБТ-к Кафедра біоінформатики ФБТ КБ Department of Bioinformatics KB http://bioinform.kpi.ua
ФБТ ФБТ-к Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ КЕБ Department of Environmental Biotechnology and Вioenergy KEB http://keb.kpi.ua
ФБТ ФБТ-к Кафедра промислової біотехнології ФБТ ПБТ Department of Industrial Biotechnology PBT http://prombiotech.kpi.ua
ФЕА ФЕА Факультет електроенергетики та автоматики ФЕА Faculty of Electric Power Engineering and Automatics FEA http://fea.kpi.ua
ФЕА ФЕА-к Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА АЕ Department of Power System Automation AE http://ae.fea.kpi.ua
ФЕА ФЕА-к Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА АЕМСЕП Department of Automation of Electromechanical Systems and Electric Drive AEMCEP http://epa.kpi.ua
ФЕА ФЕА-к Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА ВДЕ Department of Renewable Energy Sources VDE http://vde.fea.kpi.ua
ФЕА ФЕА-к Кафедра електромеханіки ФЕА ЕМ Department of Electromechanics EM http://em.fea.kpi.ua
ФЕА ФЕА-к Кафедра електричних мереж і систем ФЕА ЕМС Department of Electrical Power Systems and Networks EMS http://es.fea.kpi.ua
ФЕА ФЕА-к Кафедра електричних станцій ФЕА ЕС Department of Electric Power Plants ES http://et.fea.kpi.ua
ФЕА ФЕА-к Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА ТЕВН Department of High Voltage Engineering and Electrophysics TEVN http://tevn.fea.kpi.ua
ФЕА ФЕА-к Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА ТОЕ Department of Theoretical Electrical Engineering TOE http://toe.fea.kpi.ua
ФЕЛ ФЕЛ Факультет електроніки ФЕЛ Faculty of Electronics FEL http://fel.kpi.ua
ФЕЛ ФЕЛ-к Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ ААЕ Department of Acoustics and Acoustoelectronics AAE http://acoustic.kpi.ua
ФЕЛ ФЕЛ-к Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ ЕПП Department of Electronic Devices and Equipment EPP http://ed.kpi.ua
ФЕЛ ФЕЛ-к Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ ЗТРІ Department of Audio Engineering and Data Recording ZTRI http://kaf-ztri.kpi.ua
ФЕЛ ФЕЛ-к Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ КЕОА Department of Electronic Computational Equipment Design KEOA http://keoa.kpi.ua
ФЕЛ ФЕЛ-к Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ МЕ Department of Microelectronics ME http://me.kpi.ua
ФЕЛ ФЕЛ-к Кафедра промислової електроніки ФЕЛ ПЕ Department of Industrial Electronics PE http://kaf-pe.kpi.ua
ФЕЛ ФЕЛ-к Кафедра фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ ФБМЕ Department of Physical and Biomedical Electronics PHBME http://phbme.kpi.ua
ФІОТ ФІОТ Факультет інформатики та обчислюваної техніки ФІОТ Faculty of Informatics and Computer Science FIOT http://fiot.kpi.ua
ФІОТ ФІОТ-к Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ АСОІУ Department of Computer-Aided Management and Data Processing Systems ASOIU http://asu.kpi.ua
ФІОТ ФІОТ-к Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ АУТС Department of Technical Systems Automation and Control AUTS http://acts.kpi.ua
ФІОТ ФІОТ-к Кафедра технічної кібернетики ФІОТ КТК Department of Technical Cybernetics TC http://tc.kpi.ua
ФІОТ ФІОТ-к Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ ОТ Department of Computer Engineering OT http://comsys.kpi.ua
ФЛ ФЛ Факультет лінгвістики ФЛ Faculty of Linguistics FL http://fl.kpi.ua
ФЛ ФЛ-к Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ КАМГСЗ Department of the English Language of Humanities Orientation № 3 KAMGS3 http://kamgs3.kpi.ua
ФЛ ФЛ-к Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ КАМТС1 Department of the English Language of Technical Orientation № 1 KAMTS1 http://kamts1.kpi.ua
ФЛ ФЛ-к Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ КАМТС2 Department of the English Language of Technical Orientation № 2 KAMTS2 http://kamts2.kpi.ua
ФЛ ФЛ-к Кафедра мовної підготовки іноземців ФЛ КМП Language teaching department for foreign students KPM http://kpm.fl.kpi.ua
ФЛ ФЛ-к Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ КТППАМ Department of Theory, Practice and Translation of the English Language KTPPAM http://ktppam.kpi.ua
ФЛ ФЛ-к Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ КТППНМ Department of Theory, Practice and Translation of the German Language KTPPNM http://ktppnm.kpi.ua
ФЛ ФЛ-к Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ КТППФМ Department of Theory, Practice and Translation of the French Language KTPPFM http://ktppfm.kpi.ua
ФЛ ФЛ-к Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КУМЛК Department of the Ukrainian language, literature and culture KUMLK http://kumlk.kpi.ua
ФММ ФММ Факультет менеджменту та маркетингу ФММ Faculty of Management and Marketing FMM http://fmm.kpi.ua
ФММ ФММ-к Кафедра економіки і підприємництва ФММ КЕП Department of Economics and Entrepreneurship KEP http://keip.kpi.ua
ФММ ФММ-к Кафедра менеджменту ФММ КМ Department of Management KM http://management.kpi.ua
ФММ ФММ-к Кафедра міжнародної економіки ФММ КМЕ Department of International Economics KME http://ied.kpi.ua
ФММ ФММ-к Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ ММЕС Department of Economic Systems Mathematical Modeling MMES http://mses.kpi.ua
ФММ ФММ-к Кафедра промислового маркетингу ФММ ПМФММ Department of Industrial Marketing PMFMM http://marketing.kpi.ua
ФММ ФММ-к Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ ТПЕ Department of Theoretical and Applied Economics TPE http://ktpe.kpi.ua
ФМФ ФМФ Фізико-математичний факультет ФМФ Faculty of Physics and Mathematics FMF http://fmf.kpi.ua
ФМФ ФМФ-к Кафедра диференціальних рівнянь ФМФ ДР Department of Differential Equations DR http://difur.kpi.ua
ФМФ ФМФ-к Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ ЗФФТТ Department of General and Solid State Physics ZFFTT http://zfftt.kpi.ua
ФМФ ФМФ-к Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ КЗЕФ Department of General and Experimental Physics KZEF http://kzef.kpi.ua
ФМФ ФМФ-к Кафедра загальної та теоретичної фізики ФМФ КЗТФ Department of General and Theoretical Physics KZTF http://zitf.kpi.ua
ФМФ ФМФ-к Кафедра математичної фізики ФМФ КМФ Department of Mathematical Physics KMF http://kmf.kpi.ua
ФМФ ФМФ-к Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ МАтаТЙ Department of Mathematical Analysis and Probability Theory MATAN http://matan.kpi.ua
ФМФ ФМФ-к Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ НГІтаКГ Department of descriptive geometry, engineering and computer graphics NGKG http://ng-kg.kpi.ua
ФПМ ФПМ Факультет прикладної математики ФПМ Faculty of Applied Mathematics FPM http://fpm.kpi.ua
ФПМ ФПМ-к Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ ПЗКС Department of Computer Systems Software PZKS http://pzks.fpm.kpi.ua
ФПМ ФПМ-к Кафедра прикладної математики ФПМ ПМА Department of Applied Mathematics PMA http://pma.fpm.kpi.ua
ФПМ ФПМ-к Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем (Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем) СПСКС Department of System Programming and Specialized Computer Systems SPSCS http://scs.fpm.kpi.ua
ФСП ФСП Факультет соціології і права ФСП Faculty of Sociology and Law FSP http://fsp.kpi.ua
ФСП ФСП-к Кафедра господарського та адміністративного права ФСП КГАП Department of Economic and Administrative Law (DEAL KGAP http://afgp.kpi.ua
ФСП ФСП-к Кафедра історії ФСП КІ Department of History KI http://kafhistory.kpi.ua
ФСП ФСП-к Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КІППІВ Department of Information and Intellectual Property Law KIPPIV http://ipp.kpi.ua
ФСП ФСП-к Кафедра публічного права ФСП КПП Department of Public Law KPP http://tdp.kpi.ua
ФСП ФСП-к Кафедра соціології ФСП КС Department of Sociology KS http://sociology.kpi.ua
ФСП ФСП-к Кафедра теорії та практики управління ФСП КТПУ Department of Theory and Practice of Management KTPU http://ktpu.kpi.ua
ФСП ФСП-к Кафедра філософії ФСП КФ Department of Philosophy KF http://philosophy.kpi.ua
ФСП ФСП-к Кафедра психології та педагогіки ФСП ПП Department of Psychology and Pedagogy PP http://psy.kpi.ua
ФТІ ФТІ Фізико-технічний інститут ФТІ Institute of Physics and Technology IPT http://pti.kpi.ua
ФТІ ФТІ-к Кафедра інформаційної безпеки ФТІ ІБ Department of Information Security IB http://is.ipt.kpi.ua
ФТІ ФТІ-к Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ ММЗІ Department of Mathematical Methods of Information Security MMZI http://mmis.ipt.kpi.ua
ФТІ ФТІ-к Кафедра прикладної фізики ФТІ ПФ Department of Applied Physics PF http://ap.ipt.kpi.ua
ФТІ ФТІ-к Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ ФЕС Department of Power Systems Physics FES http://phes.ipt.kpi.ua
ФТІ ФТІ-к Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ ФТЗЗІ Department of Physical and Technical Methods of Information Security FTZZI http://ptmip.ipt.kpi.ua/
ХТФ ХТФ Хіміко-технологічний факультет ХТФ Faculty of Chemical Technology XTF http://xtf.kpi.ua
ХТФ ХТФ-к Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ ЗНХ Department of General and Inorganic Chemistry ZNH http://kznh.xtf.kpi.ua
ХТФ ХТФ-к Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ КХТП Department of Cybernetics of Chemical Technology Processes KXTP http://kxtp.kpi.ua
ХТФ ХТФ-к Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ ОХТОР Department of Organic Chemistry and Technology of Organic Compounds OHTOR http://orgchem.xtf.kpi.ua
ХТФ ХТФ-к Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ ТЕХВ Department of Electrochemical Plants Technology TEHV http://electrochemistry.kpi.ua
ХТФ ХТФ-к Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ ТНРтаЗХТ Department of Inorganic Substances and General Chemical Technology TNR http://tnr.xtf.kpi.ua
ХТФ ХТФ-к Кафедра фізичної хімії ХТФ ФХ Department of Physical Chemistry FH http://kfh.kpi.ua
ХТФ ХТФ-к Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ ХТКМ Department of Chemical Technology of Composite Materials HTKM http://htkm.xtf.kpi.ua
ХТФ ХТФ-к Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ ХТКС Department of Chemical Technology of Ceramics and Glass HTKS http://htks.xtf.kpi.ua